น้ำขิงร้อน

บัวลอยน้ำขิง

บัวลอยงาดำน้ำขิงทรงเครื่อง

เต้าฮวยน้ำขิง

บัวลอยน้ำขิงโอนีแปะก๊วยงาดำ

บัวลอยงาดำน้ำขิง + เต้าฮวย

นมสดร้อน

เต้าฮวยน้ำสด

บัวลอยรวมรสนมสดทรงเครื่อง

บัวลอยนมสด

แปะก๊วยเฉาก๊วยนมสด

บัวลอยรวมรสนมสดเต้าฮวย

บัวลอยนมสดโอนีแปะก๊วยงาดำ

น้ำเต้าหู้ร้อน

บัวลอยน้ำเต้าหู้

น้ำเต้าหู้แปะก๊วยเฉาก๊วย

บัวลอยงาดำน้ำเต้าหู้ทรงเครื่อง

โอวัลตินร้อน

เต้าฮวยโอวัลติน

บัวลอยโอวัลตินร้อน

บัวลอยรวมรสโอวัลตินร้อนทรงเครื่อง